Foam Plates(plates-and-bowls-foam-plates

Foam Plates

 White Foam 7White Foam 7" Laminated Round Plate

Black Foam 7Black Foam 7" Laminated Round Plate

White Foam 9White Foam 9" Laminated Round Plate

Black Foam 9Black Foam 9" Laminated Round Plate

White Foam 11x9White Foam 11x9" Laminated Oval Plate

Black Foam 11x9Black Foam 11x9" Laminated Oval Plate

White Foam 9x7White Foam 9x7" Laminated Oval Plate

Black Foam 9x7Black Foam 9x7" Laminated Oval Plate

 

 

 

website development by splash developments